VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

 

Styrelsen för Historiska Sällskapet i Alingsås lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2019.

 

Medlemmar

Föreningen hade 73 betalande hushåll vid ingången av 2019 och vid utgången av året var antalet betalande hushåll 115, vilket i praktiken betyder ca 155 medlem-mar. Medlemsavgiften har för 2019 varit 150:-/hushåll.

 

Styrelsen

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 4/3 2019, har bestått av sju ledamöter:

 

Håkan Kumler, ordförande

Christina Weilenmann, sekreterare

Gustaf Hansson, kassör

Kerstin Feldt, ledamot

Gunnar Linde, ledamot                             

Simon Waern, ledamot

Erik Fristedt, suppleant

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

 

Föreningens hemsida – sökbar under Historiska Sällskapet Alingsås – som skapades i december 2016 har varit ett fungerande verktyg för att meddela oss med medlemmarna men även med andra intresserade. Omkring 6000 besök har gjorts fram till årsskiftet 2019/20, varav ca 4000 besök på hemsidan gjorts under 2019. Sidan har uppdaterats kontinuerligt med det senaste och vi har regelbundet lagt in referaten från föreläsningar och utfärder.

 

Revisorer

Revisorer har under året varit Hans Reichel med Kjell Naurin som suppleant.

  

Program 2019

Programpunkterna under året har berört såväl lokalhistorien som svensk och nordisk historia. Staden Alingsås har under året som gått firat sitt 400-års-jubileum. Med anledning av detta har tre av föreläsningarna varit kopplade till Alingsås historia och utgjort en fortsättning på den Alingsåshistoria, som inleddes med Dick Harrisons föreläsning i nov 2018 under rubriken Alingsås historiska gryning – staden före och under Alströmer.

 

Vårprogrammet inleddes den 21/1 med att Simon Waern föreläste om 1800-talets Alingsås – idyll och industri. Föreläsningen ägde rum på Palladium och var en del av det s k Önskeprojektet och utgjorde en del av stadens 400-års-jubileum. Denna programpunkt var ett samarrangemang med Republiken Risön. Gratisbiljetter delades ut på biblioteket. Intresset var så stort att vi beslöt om en extraföreläsning den 5/2. Intresset var stort även denna gång och långt ifrån alla fick biljetter ens till denna föreläsning. Vi nådde ca 430 åhörare tillsammans, vilka fick ta del av Alingsås 1800-talshistoria.
 

Den 4/3 hölls årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter kåserade Björn Dahrén under rubriken Marinarkeologiska undersökningar vid Näsborgen på Visingsö.

 

Vårens sista föreläsning ägde rum den 8/4, då Johan Lupander föreläste. Rubriken var Karelska näset 1944 – Nordens öde avgörs.

 

Föreningens numera sedvanliga eftermiddagsutflykt gick den 13/5 till Missionshistoriska museet i Ljurhalla och Herrevadsbro. Curt Sävenstrand lät oss ta del av väckelsen i Ljurhallabygden under 1800-talet. Erik Fristedt var ciceron vid Herrevadsbro.

 

Höstprogrammet inleddes lö den 14/9 med en bussutflykt i industrihistoriens tecken till Götaälvdalen med besök på Olidans kraftverk i Trollhättan, på Munthers båtbyggeri i Stubbered och på Repslagarmuseet i Älvängen med guidning på alla tre ställena. Lunchbuffé intogs på Mr Johansson i Älvängen. Under bussresan berättade i tur och ordning Håkan Kumler, Kerstin Feldt och Gunnar Linde om sevärdheter längs färdvägen. Vårgårdabuss transporterade oss och 30 medlemmar deltog i resan.

 

Den första föreläsningen under hösten ägde rum i Alströmergymnasiets aula den 21/10, då Simon Waern fortsatte Alingsåshistorien, nu under rubriken Alingsås 1900-tal – modernitet och omdaning. Vi hade ca 280 åhörare även vid denna lokalhistoriska föreläsning, som ordnades i samarbete med Republiken Risön.

 

Föreläsningen Kanalernas historia i Sverige. De kända kanalbyggarna och deras tekniska innovationer ägde rum den 11/11 med Benny Ruus som föreläsare.

 

Årets sista programpunkt ägde rum den 9/12. Lena Sjöberg presenterade huvuddelen av innehållet i sin roman Stephen Bennet – Jonas Alströmers högra hand i Alingsås, ett lokalhistoriskt inslag med ett ämne som tills nu har varit i stort sett okänt för dagens alingsåsare. Efteråt serverades som tidigare år julbuffé.

 

Eftersom antalet intresserade av våra föreläsningar har ökat under året som gått, beslöt vi att fr o m höstterminen överge IOGT-lokalen och istället se oss om efter en större lokal. Alingsås pastorat har varit välvilligt inställt till vårt önskemål och har fr o m novemberföreläsningen upplåtit Christinesalen i anslutning till Christinae kyrka. Där får vi ta in 90 personer. Antalet åhörare har under året varierat mellan 65 och 280 personer. Förutom våra medlemmar har nya ansikten dykt upp vid samtliga våra sammankomster under året, vilket vi med tillfredsställelse har noterat. En förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna få med även en del av dem som medlemmar. Vi tror att vår publicering i lokalpressen i form av annonser, blänkare och referat tillsammans med hemsidan har bidragit till att föreningen just nu känner medvind i verksamheten. Sist men inte minst har stadens 400-årsjubileum gett oss en skjuts framåt och vi noterar med tillfredsställelse att alingsåsarna har hörsammat vår ”kallelse” att ta del av sin historia.

 

Alingsås den 2 mars 2020

  

Håkan Kumler   Christina Weilenmann   Gustaf Hansson   Kerstin Feldt   Gunnar Linde   Simon Waern

ordförande         sekreterare                     kassör                  ledamot            ledamot            ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

 

Styrelsen för Historiska Sällskapet i Alingsås lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018.

 

Medlemmar

Föreningen hade 64 betalande hushåll vid ingången av 2018 och vid utgången av året var antalet betalande hushåll 73, vilket i praktiken betyder ca 120 medlem-mar. Medlemsavgiften har för 2018 varit 150:-/hushåll.

 

Styrelsen

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 5/3 2018, har bestått av sju ledamöter:

 

Håkan Kumler, ordförande

Christina Weilenmann, sekreterare

Gustaf Hansson, kassör

Kerstin Feldt, ledamot

Gunnar Linde, ledamot                             

Erik Fristedt, suppleant

Simon Waern, suppleant

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

 

Föreningens hemsida – sökbar under Historiska Sällskapet Alingsås – som skapades i december 2016 har varit ett fungerande verktyg för att meddela oss med medlemmarna men även med andra intresserade. Omkring 2200 besök gjordes fram till årsskiftet 2018/19. Sidan har uppdaterats kontinuerligt med det senaste och vi har regelbundet lagt in referaten från föreläsningar och utfärder.

 

Revisorer

Revisorer har under året varit Hans Reichel med Kjell Naurin som suppleant.

 

Program 2018

 

Programpunkterna under året har berört såväl lokalhistorien som svensk och världsvid historia.

 

Vårprogrammet inleddes den 29/1 med att Sven-Erik Johansson, som för Pingstmissionens räkning bedriver hjälparbete i Nordkorea, föreläste över ämnet Mitt Nordkorea. Antalet intresserade var drygt 100, varför vi måste avvisa ett 20-tal p g a att vår lokal inte kan svälja så många.

 

Den 5/3 hölls årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter kåserade Ingemar Svennered om Långaredsbygden.

 

Den 16/4 föreläste Anna Lokrantz över ämnet När turisterna kom till Kinnekulle.

 

Vårens sista programpunkt var en eftermiddagsutflykt i privatbilar, vilken ägde rum den 14/5. Målet var Matberget på Upplos ägor i Magra. Erik Fristedt berättade om Måns Bryntesson, ägare till Upplo, som under Västgötaherrarnas uppror 1529, gömde sig undan Gustav Vasas legoknektar. Anders Dicander, tidigare ägare till Upplo, kompletterade vad som tidigare sagts. Slutligen gick färden också till Långareds kyrka, där Ingemar Svennered berättade om kyrkan.

 

Höstprogrammet inleddes lö den 15/9 med bussutflykt i historiens tecken till Kinnekulle med besök på Kollängens tingshus, Råbäcks mekaniska stenhuggeri och Hellekis säteri och med guidning på alla tre ställena. Familjen Stigsson berättade om Kollängen, Eric Juhlin, ordförande i Stenhuggeriets vänner, demonstrerade arbetet på stenhuggeriet och Vilhelm Klingspor, ägare till Hellekis, berättade om gårdens historia och guidade oss runt i stallar och park.

 

Lunch intogs på Kinnekullegården. Anna Lokrantz, som i april föreläste för oss om turismen på Kinnekulle under 1900-talets första del, var fr o m förmiddags-besöket på Kollängen vår ciceron i bussen. Eftermiddagskaffet drack vi på Blombergs café. Under bussfärden till Kinnekulle kåserade Håkan Kumler bl a om historien kring riksvägen från Alingsås till den gamla länsgränsen mot Skaraborg. Vårgårdabuss transporterade oss och 34 medlemmar deltog i resan.

 

Höstens första föreläsning hölls den 15/10 då folkbildaren Bo Björklund föreläste under rubriken Götaälvdalen – det glömda landskapet mellan Västergötland och Bohuslän.

 

Den 19/11 föreläste professor Dick Harrison om Alingsås historiska gryning – staden före och under Alströmer. Föreläsningen hölls i Equmeniakyrkans kyrksal och var ett samarrangemang med Republiken Risön som ett led i att lyfta fram lokalhistorien under jubileumsåret 2019. Gratisbiljetter delades ut till intresserade på Alingsås bibliotek lö den 10/11. Trycket efter biljetter var mycket stort. Alla 414 biljetterna tog slut på en och en halv timma. Det var säkert ett par hundra till som hade velat höra Harrison om fler biljetter hade varit tillgängliga.

 

Höstens sista programpunkt ägde rum den 5/12, då underhållaren Lennart Palm kåserade kring den svenska adelns gravvalv i våra kyrkor under rubriken Från gravvalvsvarligt till dödskul. Efteråt serverades som tidigare år julbuffé.

 

Föreläsningarna har ägt rum i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, i Alingsås. Antalet åhörare vid våra föreläsningar har varierat mellan 45 och drygt 400 personer. Förutom våra medlemmar har nya ansikten dykt upp vid samtliga våra sammankomster under året, vilket vi med tillfredsställelse har noterat. En förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna få med även en del av dem som medlemmar. Vi tror att vår publicering i lokalpressen i form av annonser, blänkare och referat tillsammans med hemsidan har bidragit till att föreningen just nu känner medvind i verksamheten. Sist men inte minst har Dick Harrisons föreläsning skapat publicitet kring vår förening.

 

Alingsås den 1 mars 2019


 

Håkan Kumler   Christina Weilenmann   Gustaf Hansson    Kerstin Feldt   Gunnar Linde

ordförande         sekreterare                     kassör                   ledamot            ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

 

Styrelsen för Historiska Sällskapet i Alingsås lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017.

 

Medlemmar

Föreningen hade 55 betalande hushåll vid ingången av 2017 och vid utgången av året var antalet betalande hushåll 64, vilket i praktiken betyder ca 90 medlemmar. Medlemsavgiften har för 2017 varit 150:-/hushåll.

 

Styrelsen

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 13/3 2017, har bestått av sju ledamöter:

 

Håkan Kumler, ordförande

Christina Weilenmann, sekreterare

Gustaf Hansson, kassör

Kerstin Feldt, ledamot

Gunnar Linde, ledamot                             

Olof Braide, suppleant

Erik Fristedt, suppleant

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

 

Föreningens hemsida – sökbar under Historiska Sällskapet Alingsås – som skapades i december 2016 har varit ett fungerande verktyg för att meddela oss med medlemmarna men även med andra intresserade. Drygt 1300 besök gjordes fram till årsskiftet 2017/18 och vi har fått en hel del positiva kommentarer om hemsidans utseende och funktion. Sidan har uppdaterats kontinuerligt med det senaste och vi har regelbundet lagt in referaten från föreläsningar och utfärder.

 

Revisorer

Revisorer har under året varit Hans Reichel med Kjell Naurin som suppleant.

 

 

Program 2017

 

Programpunkterna under året har berört såväl lokalhistorien som svensk och europeisk historia i ett vidare perspektiv.

 

Vårprogrammet inleddes den 7/2 med att Johnny Hagberg, kyrkoherde i Järpås och ordförande i såväl Föreningen för Västgötalitteratur som i Skara Stiftshistoriska Sällskap, kåserade över ämnet Märkliga västgötska samlare.

Den 13/3 hölls årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter berättade Patrik Alströmer om Östads historia under rubriken Östads stiftelse – från barnhus till utbildning inom de gröna näringarna.

 

Den 8/5 föreläste Björn Florin, tidigare ordförande i Alingsås Hembygdsförening, under rubriken Stampens kvarn och dess historia. Detta var ett samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och föreläsningen ägde rum i Stampens kvarn.

 

Den 23/5 hade vi en vår- och eftermiddagsutflykt med privatbilar till AGJ i Anten. AGJ:s ordförande Lars Johansson berättade om verksamheten och visade oss runt på området och i lokstallarna.

 

Höstprogrammet inleddes den 2/9 med en utflykt till Ledningsplats Björn utanför Jung, där markägaren Arne Ingemarsson visade runt och berättade. Vi fortsatte därefter till Lidköping och Rörstrands porslinsmuseum, där Inger Nordström och Jenny Lindblom guidade var sin grupp runt bland montrarna.

 

Lunch intogs på restaurang Terrassen i Lidköping, varefter vi for till Stola herrgård på Kålland, där ställets intendent, Jörgen Lindqvist, visade mangårdsbyggnaden och berättade om gårdens historia. Sista stoppet skedde på Mäjens Glass&Maräng i Håle-Täng, där vi kunde stärka oss med kaffe inför hemfärden. Vårgårdabuss transporterade oss och 33 medlemmar deltog i resan.

 

Den 16/10 föreläste arkeolog Kristina Bengtsson under rubriken Gränssättningar i Västsverige mellan Sverige och Danmark.

 

Den 13/11berättade Markus Hagberg, präst i Varnhems församling, om Luther och reformationen under rubriken Reformationen – förspel, huvudsak och konsekvenser.

 

Den 11/12 slutligen berättade förre riksdagsmannen Elver Jonsson om Raoul Wallenbergs liv och öde, varefter vi åt sedvanlig julbuffé.

 

Föreläsningarna har ägt rum i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, i Alingsås. Antalet åhörare på våra föreläsningar har varierat mellan 40 och 60 personer. Förutom våra medlemmar har nya ansikten dykt upp vid samtliga våra sammankomster under året, vilket vi med tillfredsställelse har noterat. En förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna få med även en del av dem som medlemmar. Vi tror att vår publicering i lokalpressen i form av annonser, blänkare och referat tillsammans med hemsidan har bidragit till att föreningen just nu känner medvind i verksamheten.

 

Alingsås den 1 mars 2018 

 

 

Håkan Kumler   Christina Weilenmann   Gustaf Hansson    Kerstin Feldt    Gunnar Linde

ordförande         sekreterare                      kassör                   ledamot             ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Styrelsen för Historiska Sällskapet i Alingsås lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2016.

 

Medlemmar

Föreningen hade 58 betalande hushåll vid ingången av 2016 och vid utgången av året var antalet betalande hushåll 55, vilket i praktiken betyder ca 75 medlemmar.

 

Styrelsen

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 14/3 2016, har bestått av sex ledamöter:

 

Håkan Kumler, ordförande

Christina Weilenmann, sekreterare

Gustaf Hansson, kassör

Kerstin Feldt, ledamot                              

Olof Braide, suppleant

Erik Fristedt, suppleant

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Förutom arbetet med att planera vår- och höstprogrammen fick föreningen under våren en ny logga – en tuschteckning ritad av Bengt-Olof Albrektson. Loggan används nu vid alla utskick till medlemmarna.

 

Under hösten har arbetet med en hemsida för föreningen slutförts. Sidan publicerades

den 7 december under adressen historiskasallskapetalingsas.com men är också sökbar som Historiska Sällskapet Alingsås. Där kan man nu läsa om föreningen – tillkomst, syfte, medlemskap. Här finns våra program sedan 2015 utlagda, föreläsningarna sedan 2008, de två senaste årens utfärder och de två senaste årens pressklipp om föreningen. Här finns också ett bildarkiv med bilder från våra utfärder fr o m 2011 samt f n sju gamla Alingsåskartor. På hemsidan kan man också läsa om överfallet vid Brobacka 1566 och om historien bakom minnesplattan över sammandrabbningen. Slutligen kan man här också hitta länkar till ett urval historiska föreningar i Västsverige samt adresser till några historiska ”sajter”.

 

Tanken med hemsidan är förutom att skapa publicitet för vår förening också, att den ska kunna fungera lite grand som vårt kollektiva minne bakåt.

 

Revisorer

Revisorer har under året varit Hans Reichel med Kjell Naurin som suppleant.

 

Program 2016

 

Vårprogrammet inleddes den 8/2 med att Christer Gustafsson Slätt, hembygds-forskare, föreläste under ämnet Sollebrunn som kommunikationscentrum förr i världen och Genneveds marknad.

 

Den 14/3 hölls årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter berättade Marcus Swenson, gymnasielärare, om människor på flykt undan Stalin under rubriken Flykten över Östersjön 1944 – olika människoöden.

 

Den 5/4 besökte vi Emigranternas hus i Göteborg, där Roger Bodin, intendent på stället, berättade om huset på Packhuskajen och om den dryga miljonen svenska emigranter, som passerade där från 1800-talets mitt och fram till 1930-talet på sin väg ut i världen.

 

Den 19/5 hade vi en vår- och eftermiddagsutflykt med privatbilar runt St Färgen, där Göran Sjögren var vår ciceron och berättade om milstenar, väghållningsstenar och vägvisarstenar, som vi passerade längs vägen. Utflykten avslutades vid den s k hästabräcka vid Portaliden i Hemsjö.

 

Höstprogrammet inleddes den 17/9 med en utflykt med privatbilar i historiens tecken till Tidaholm och Kungslena. I Tidaholm fick vi av Kjell-Åke Storm en lektion i bilarnas, tändstickornas och arbetarnas historia. Lunch intogs på Hellidens folkhögskola och där fick vi veta en del om det vackra slottets historia. F d polis-mästaren Jan Nilsson tog oss med på stadspromenad. Därefter slutade programmet med att Rosa Qvist i Kungslena kyrka vävde samman kyrkans historia med miljön runtomkring.

 

Den 17/10 föreläste Anders Berglund, arkeolog vid Västergötlands museum i Skara, om Husaby som kulturarv och om den tidigmedeltida borgen under rubriken Biskopens borg i nya perspektiv.

 

Den 14/11 berättade Anna-Lena Gerdin, arkeolog, om Nolhaga i historiskt perspektiv under rubriken Kritpipor, ormhuvudringar och en pyntad julgran.

 

Den 12/12 slutligen kåserade Lars Johansson, ordförande i föreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg, över ämnet Smalspårsjärnvägar runt Alingsås, varefter en julbuffé serverades.

 

Föreläsningarna har ägt rum i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, i Alingsås. Antalet åhörare på våra föreläsningar har varierat mellan 35 och 65 personer. Förutom våra medlemmar har flera nya intresserade besökt våra sammankomster under året, vilket vi med tillfredsställelse har noterat. En förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna få med även dem som medlemmar.

Alingsås den 1 mars 2017

 

 

Håkan Kumler       Christina Weilenmann      

ordförande             sekreterare  

 

 

Gustaf Hansson     Kerstin Feldt                         

kassör                    ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

 

Styrelsen för Historiska Sällskapet i Alingsås lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2015.

 

Medlemmar

 

Föreningen hade 43 betalande medlemmar vid ingången av 2015 och vid utgången av året hade medlemsantalet ökat till 58, en ökning med 15 medlemmar (eller 35%).

 

Styrelsen

 

Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 9/3 2015, har bestått av sex ledamöter.

 

Håkan Kumler, ordförande

Christina Weilenmann, sekreterare

Gustaf Hansson, kassör

Olof Braide, ledamot

Kerstin Feldt, ledamot

Erik Fristedt, ledamot 

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Förutom arbetet med att planera vår- och höstprogrammet, har vi utarbetat nya stadgar för föreningen, vilka har antagits av årsmötet och ett därpå följande föreningsmöte att gälla fr o m den 1 januari 2016. I styrelsen har vi också utarbetat en mer specificerad arbetsfördelning oss emellan. 

 

Vi har även inlett ett samarbete med Vuxenskolan, vilket innebär ett mindre ekonomiskt understöd samtidigt som vi kan få en viss hjälp med administrationen. Alingsås Sparbank lämnar fr o m 2015 ett mindre sponsorstöd. Inför sommar-säsongen snyggade vi upp vid minnesplatsen för överfallet i Brobacka 1566.

 

Fr o m hösten 2015 har vi infört olika inträdesavgift till föreläsningarna – 40:- för medlemmar och 60:- för icke-medlemmar. Slutligen har vi påbörjat arbetet med att ta fram en logga för föreningen.

 

Revisorer

 

Revisorer har under året varit Kjell Naurin och Lars Skillius.

 

 

Program 2015

 

I samband med årsmötet den 9/3 hade vi filmvisning under rubriken Alingsås-bygden i bild.

 

Den 13/4 föreläste Britt Liljewall, fil dr i historia, under ämnet ”Mig själv och mitt gods förvalta” – 1800-talskvinnor i kamp om myndighet.

 

Den 7/6 företog vi en resa till Marks härad för att närmare bekanta oss med några förläggargårdar i bygden. Denna resa var en uppföljare till Tomas Andréns föreläsning i november 2014 om förläggarverksamheten i Mark under 1800-talet.

 

Den 8/9 hade vi utfärd till Mölndals Stadsmuseum och kvarnby, där Lars Gahrn, historiker och knuten till museet, guidade oss runt i kvarnbyn.

 

Den 19/10 berättade Pär-Uno Ström, fotograf och journalist, Carina Håkansson, fil dr, och Eva Ringman, layout-ansvarig, under rubriken Alingsås bagerier under fyra sekler utifrån sin nyligen utgivna bok i ämnet.

 

Den 26/11 togs vi emot i Alingsås museums depå på Kristineholm av föremåls-intendenten Ylva Frögéli och intendent Monica von Brömssen, vilka visade depån, berättade om hur man arbetar, visade en del föremål och kort skissade projekt som är på gång.

 

Den 14/12 slutligen föreläste Maria Vretemark, utgrävningsledare och 1:e antikvarie vid Västergötlands museum i Skara, under rubriken Utgrävningarna i Varnhem 2015. Efteråt serverades julbuffé. 

 

Föreläsningarna har ägt rum i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5 i Alingsås. Antalet åhörare på våra föreläsningar har varierat mellan 25 och 43 personer. Förutom våra medlemmar har flera nya intresserade besökt våra sammankomster under året, vilket vi med tillfredsställelse har noterat. En förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna få med även dem som medlemmar.

 

Alingsås den 1 mars 2016

 

 

Håkan Kumler

Ordförande