Stadgar (gällande från 20160101)

§ 1   Namn

Föreningens namn är Historiska Sällskapet Alingsås, härefter kallad Föreningen.
 

§ 2    Form

Föreningen är ideell och opolitisk.
 

§ 3    Syfte och målsättning

Föreningen anordnar föreläsningar om historiska ämnen – både i allmän och lokal historia.

Föreningen anordnar utfärder till historiskt intressanta platser.

Föreningen ansvarar för informationen vid minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.
 

§ 4    Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som sympatiserar med föreningens i § 3 angivna syfte och som betalar medlemsavgift.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet och avser alla i samma hushåll.

Årsavgiften sätts in på föreningens bankgiro senast den sista maj.

Medlemmar har yttranderätt och rösträtt (en röst per medlemsavgift) på föreningens årsmöte.
 

§ 5    Möten
Föreningsmöte skall utlysas senast 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas senast 14 dagar i förväg och skall behandla följande: verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 

§ 6    Styrelse
Styrelsen beslutar i löpande frågor och är underställd årsmötet. Hälften av styrelsen måste vara närvarande för att den skall vara beslutsmässig. Styrelsen fördelar internt de olika styrelseposterna samt utser firmatecknare. Styrelsen bör bestå av minst fyra ledamöter, varav hälften väljs vartannat år samt två suppleanter som väljs på ett år.

 

§ 7    Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

§ 8    Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas. Ett sådant beslut tas av styrelsen.

 

§ 9    Omröstning
Vid omröstning på såväl årsmöte som i styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

 

§ 10  Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

 

§ 11  Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna skall tillgångarna tillfalla organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av återstående medel.