top of page
Stadgar (gällande från 20220101)

§ 1   Namn

        Föreningens namn är Historiska Sällskapet Alingsås, härefter kallad Föreningen.
 

§ 2    Form

         Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.
 

§ 3    Syfte och målsättning

 •   Föreningen anordnar föreläsningar om historiska ämnen – både i allmän och lokal historia.

 •   Föreningen anordnar utfärder till historiskt intressanta platser.

 •   Föreningen ansvarar för informationen vid minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

 •   Föreningen understödjer och manifesterar arbetet för att uppmärksamma den historiska 
    utvecklingen i vårt lokalsamhälle.

   

§ 4    Medlemskap

 •   Medlemskap i föreningen är öppet för alla som sympatiserar med föreningens i § 3 angivna
    syfte och som betalar medlemsavgift.

 •   Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet och avser alla i samma hushåll.

 •   Årsavgiften sätts in på föreningens konto senast den sista februari.

 •   Medlemmar har yttranderätt och rösträtt (en röst per medlemsavgift) på föreningens årsmöte.
   

§ 5    Möten
         Föreningsmöte skall utlysas senast 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas senast
         14 dagar i förväg och skall behandla följande: verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet
         för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 

§ 6    Styrelse
         Styrelsen beslutar i löpande frågor och är underställd årsmötet. Hälften av styrelsen måste vara
         närvarande för att den skall vara beslutsmässig. Styrelsen fördelar internt de olika
         styrelseposterna samt utser firmatecknare. Styrelsen bör bestå av minst fyra ledamöter, varav
         hälften väljs vartannat år samt två suppleanter som väljs på ett år.

 

§ 7    Verksamhetsår
         Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

§ 8    Uteslutning
         Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas. Ett sådant beslut tas av
         styrelsen.

 

§ 9    Omröstning
         Vid omröstning på såväl årsmöte som i styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
         ordföranden.

 

§ 10  Stadgeändring
         För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
         varav ett årsmöte.

 

§ 11  Upplösning
         Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
         föreningsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna skall
         tillgångarna tillfalla organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet
         beslutar om fördelning av återstående medel.
           

bottom of page