top of page

Föreningens tillkomst och historia

Föreningen bildades 1983 under namnet Alingsås Fornminnesförening. Det var Jan Skoglöw, som då med hjälp av andra historieintresserade ville få fram mer kunskap om vad som hänt i Brobacka 1566 under det nordiska sjuårskriget (1563 -70). Svenska historiska källor och historieböcker är nämligen rätt tystlåtna om det överfall, som den hemvändande danska hären med ett stort krigsbyte blev utsatt för av de svenska styrkorna strax nordväst om Alingsås. Jan Skoglöw hade alltsedan barndomen hört berättelser om att danskarna längre tillbaka varit i farten i Alingsåstrakten. Han hade hört om en drabbning i Brobacka.

 

Det kunde vara skrönor eller inte. Inga svenska historiker var dock villiga att ta Skoglöws antaganden på allvar. Eftersom de svenska militära arkiven inte har några uppgifter om saken, skrev Skoglöw till det danska krigsarkivet och se - där fanns de uppgifter Skoglöf sökte efter, att stora danska förluster skulle ha skett här i trakten under det nordiska sjuårskriget.

TV-profilen Dag Stålsjö arbetade under 1980-talets första hälft med att omvärdera den svenska historien. Han producerade TV-serien Svea rikes vagga, där Västergötland utsågs till ursprunget för det nuvarande Sverige. Som bevis utgick han bl a från det faktum, att den medeltida Västgötalagen var den äldsta av landskapslagarna i Sverige.

Stålsjö och Skoglöw slår sig 1983 samman och inbjuder till en samling i dåvarande Alströmerskolans aula i Alingsås. Stålsjö ska berätta om Svea rikes vagga och Skoglöw om det som skulle ha hänt i Brobacka 1566. Hela aulan fylls med 600 åhörare. De håller var sitt föredrag, där den gemensamma nämnaren är, att den svenska historien inte är återgiven på ett korrekt sätt i historieböckerna.

Skoglöw tillkännager efteråt i Alingsås Tidning, att han vill starta en fornminnesförening i Alingsås och att hans plan också var att resa en sten till minnet av "slaget vid Brobacka", som han kallade det. (Något regelrätt slag har dock aldrig ägt rum i Brobacka, utan det har varit fråga om ett bakhåll eller överfall.)

Den 9 augusti 1986 kunde så Alingsås Fornminnesförening inviga den minnesplatta över de dramatiska händelser, som ägt rum i Brobacka på dagen 420 år tidigare. Två höga danska militärer var närvarande: överste O H R Jensen och överstelöjtnant Kjeld Hillingsö. Den svenska militären skickade regementschefen vid Älvsborgs regemente i Borås, I 15, överste Per Blomquist och landshövdingen i dåvarande Älvsborgs län sände  sin försvarsdirektör Kjell Crusenberg för att representera. Kommunfullmäktiges ordförande i Alingsås, Hilding Hellemar, fanns också på plats vid ceremonin.

Medverkade gjorde också en fanvakt från I 15, Alingsås hemvärn, Lottakåren i Alingsås och Musikkåren Kamraterna, Alingsås. Efteråt hölls festmiddag i valvet på Gräfsnäs slottsruin.

Jan Skoglöw var "en outtröttlig kämpe och eldsjäl", som historikern Lars Gahrn skrev i en minnesruna över honom efter hans död 2009. Gahrn skriver också att "föreningen blev en stor tillgång för Alingsås, som blev känt som föreläsningarnas stad. - - - Föredragen drog mycket folk, och åhörarna återkom troget". Andra som har hållit uppe engagemanget i föreningen har varit bl a Carl Hylander, Morten Mortensen, Rolf Malmenstam och Olof Braide.

Föreningen har sedan verkat för att skapa intresse för den lokala historien, för Sveriges historia samt för historia utanför landets gränser. Det har skett genom föreläsningar, studiebesök, resor - både kortare och längre - samt genom exkursioner i Alingsås närhet.

Under Rolf Malmenstams ordförandeskap bytte Alingsås Fornminnesförening 2007 namn till Historiska Sällskapet och markerade därmed att föreningen inte bara ägnar sig åt äldre historia.

Foto: H Kumler, 2015

Jan Skoglöw vid invigningen av minnes-plattan i Brobacka den 9 augusti 1986. Foto: Okänd

Överste Jensen och överstelöjtnant Kjeld Hillingsö vid invigningen av minnesplattan. Foto: Okänd

bottom of page