top of page

Integritetspolicy för Historiska Sällskapet Alingsås
med organisationsnummer 802498-3929


I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation, som lagrar personuppgifter, ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Historiska Sällskapet Alingsås policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad Du, som medlem, ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om Dig och för att rätta felaktigheter som Du har upptäckt.

Följande register med personuppgifter hanteras hos Historiska Sällskapet Alingsås:

Medlemsregister
Här lagras namn, adress och telefonnummer samt, om möjligt, mejladress. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part utan medlemmens medgivande. Medlemmars personnummer registreras inte.

Vidare registreras om medlemmen betalat den årliga medlemsavgiften. Registret gallras regelbundet då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas.

Syftet med lagringen är att möjliggöra administrationen av föreningen samt att kunna hantera utskick och avgifter. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.

Bilder
Historiska Sällskapet Alingsås fotograferar vid turer, evenemang och andra sammankomster. Dessa bilder kan användas på föreningens hemsida. Vill man att en specifik bild ska raderas, begär man det skriftligen hos styrelsen.

Allmänt gäller:

För alla våra typer av register gäller att en medlem äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är ett möjligt alternativ och att deltagande vid föreläsningar innebär en högre kostnad per gång. Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till styrelsen för Historiska Sällskapet Alingsås.

Redan tryckta alster, t ex medlemslistor och liknande, kommer inte att korrigeras eller kasseras.

Alingsås i maj 2019

hänglås
bottom of page